Activity News

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่