กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบวก ชีวิตสุข” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเรียนรู้แนวทางที่จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดเชิงบวก และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความคิด ความรู้สึกและการจัดการอารณ์ โดย พญ.บุฑบท พฤษาพนาชาติ พร้อมทีมงานโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน