นักการภารโรง หนักงานขับรถและยามรักษาการ

นางแสงจันทร์   ปัญญาเมา
นักการภารโรง
นางสมศรี   แก้วคำจา
นักการภารโรง
นางสาวพิกุล   แบ่งบุญ
นักการภารโรง
นายอภิรักษ์    เจริญวิวัฒน์กุล
นักการภารโรง
นายวิชาญ   จองส่างปัน
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
นักการภารโรง
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
หัวหน้ายานพาหนะ
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
พนักงานขับรถ
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
หัวหน้ายามรักษาการ
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
ยามรักษาการ
สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
ยามรักษาการ