กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

นางสุภาพร   เฮสลีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว
นางเกศริน    แก้วอ่อง
ครูผู้สอน
นางสาวศิวพร  วิโรจน์รัตโนดม
ครูผู้สอน