ฝ่ายอาคารสถานที่

สำรองใชัในดปรแกรม  ห้ามลบ
ฝ่ายอาคารสถานที่