กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกรรณิการ์   คำตา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกิตติชญาภรณ์  โยธาโรจนวาณิช
ครูผู้สอน
นางสาวสุรดา  ธรรมวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวธนาภรณ์  เสาวภานนท์
ครูผู้สอน
นางสาวตรีทิพ  กิตตะศาสตร์
ครูผู้สอน
นางสาววชิรา  บุญยปรีดี
ครูผู้สอน
นางสาวเพชรดารินทร์  พรรณทะนะวิลาศ
ครูผู้สอน
นางสาวชมพูนุช  ใจแก้ว
ครูผู้สอน
นางสาวปอร์รินทร์  วังขาว
ครูผู้สอน
นางสาววิกานดา  ตาคำวัน
ครูผู้สอน
นางสาวสุกัญญา  ชิมรังสรรค์
ครูผู้สอน
นางสาวเมวดี  ไพศาล
ครูผู้สอน
นายกรกฎา  ฉิมลี
ครูผู้สอน