กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

นางนันทพร  โตจา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
นายเทิดพิทักษ์   พวงเงินมาก
ครูผู้สอน
นางเกศสุดา  อ๋อดี
ครูผู้สอน
นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคณาคร
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวรรณ  ใจนัน
ครูผู้สอน
นางสาวดารุณี  กุลนา
ครูผู้สอน
นางสาวศศิภรณ์  ชัยวงศ์
ครูผู้สอน
นางสาวศุภพร   วันโน
ครูผู้สอน
นางศิริพร  อ่อนหลวง
ครูผู้สอน
นางสาวศศิธร  เป็งเทิง
ครูผู้สอน
นางสาวเบญจวรรณ  ผุสดี
ครูผู้สอน
นางสาววยุรินทร์  แซ่ซิ่น
ครูผู้สอน