กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรานันท์   ผาสุข
หัวหน้าสาระคณิตศาสตร์
นางเบญจวรรณ  จุมปา
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา  วรรณฤทธิ์
ครูผู้สอน
นางสาวธีรพร  ยิ่งรักชัย
ครูผู้สอน
นายคมกริช  อินรอด
ครูผู้สอน
นางสาวปภัศสา  ปทุมวัฒน์
ครูผู้สอน
นายภักดี  มณีจันทร์
ครูผู้สอน