กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายธวัชชัย   กันทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพิมพ์ฉัตรจ์   มะโนจิตต์
ครูผู้สอน
นางสาวพัชรินทร์   สังข์สำราญ
ครูผู้สอน
นายรณชัย    กล้าผจญ
ครูผู้สอน
นายวิวรรธน์  นกคำ
ครูผู้สอน